Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy definierar det sätt på vilket casinomedspelpaus.com (nedan kallad ”webbplatsen”) behandlar och skyddar personuppgifter om användare som kan samlas in när du använder webbplatsen casinomedspelpaus.com.

Läs villkoren i denna sekretesspolicy innan du använder webbplatsen.

 

Innehållsdetaljer

Termer och villkor

1.1 Genom att använda webbplatsen godkänner du att:

(a) Genom att använda programvaruprodukterna och webbplatsen i någon form accepterar du alla villkor i denna sekretesspolicy i sin helhet utan undantag eller begränsningar från din sida.

c) Om du inte godkänner villkoren i denna sekretesspolicy bör du omedelbart sluta använda programvaruprodukterna och webbplatsen.

d) Sekretesspolicyn (inklusive delar av den) kan ändras av administrationen utan särskilt meddelande och utan någon ersättning i samband med detta. Den nya sekretesspolicyn gäller från och med det datum då den publiceras på webbplatsen.

1.2 Genom att godkänna villkoren i denna policy godkänner användaren att administrationen behandlar användardata för de ändamål som anges i denna policy, samt att användardata överförs till tredje part i de fall som anges i denna policy.

Genom att använda webbplatsen med en webbläsare som accepterar cookie-data godkänner användaren att administrationen får samla in och behandla cookie-data för de ändamål som anges i denna policy, samt överföra cookie-data till tredje part i de fall som anges i denna policy.

1.3 Administrationen kontrollerar i regel inte att de personuppgifter som användarna lämnar in är korrekta.

Termer och ändamål för insamling och behandling av användarnas personuppgifter

2.1 Användarens personuppgifter, t.ex. namn, efternamn, e-post, telefonnummer etc., lämnas av användaren till administrationen med användarens samtycke.

2.2 Användarens inlämning av personuppgifter till Webbplatsadministrationen via användarens registreringsformulär och till företaget utgör användarens samtycke till att användarens personuppgifter lämnas in.

2.3 Administrationen behandlar användarens information, inklusive användarens personuppgifter såsom: namn, efternamn, e-post, telefonnummer etc., samt annan information om användaren som tillhandahålls på användarens begäran: organisation, stad, befattning etc., för att fullgöra sina skyldigheter gentemot användaren av webbplatsen.

2.4 Behandlingen av personuppgifter sker på grundval av följande principer:

(a) Lagligheten av ändamålen och metoderna för behandling av personuppgifter och god tro;

(b) Överensstämmelse mellan ändamålen med behandlingen av personuppgifter och de ändamål som på förhand fastställts och angetts vid insamlingen av personuppgifterna;

(c) Överensstämmelsen mellan mängden och arten av de personuppgifter som behandlas och metoderna för behandling av personuppgifter och ändamålen med behandlingen av personuppgifter.

(d) Avvisning av att kombinera databaser som innehåller personuppgifter som skapats för oförenliga ändamål.

2.5 Webbplatsadministrationen behandlar användarens personuppgifter med användarens samtycke för att tillhandahålla de tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Användarrättigheter

3.1 Användarna har rätt att:

3.1.1 självständigt göra ändringar och lägga till information om sig själv i sin personliga profil på webbplatsen.

3.1.2 radera information om sig själv som de har lämnat via sin personliga profil på webbplatsen. Om du raderar din profil kan det hindra dig från att använda vissa av webbplatsens tjänster.

Meddelanden för att skydda användarinformation

4.1 Administrationen har vidtagit alla nödvändiga och tillräckliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter om användare från obehörig eller oavsiktlig åtkomst, förstörelse, ändring, blockering, spridning av personuppgifter samt från andra olagliga handlingar med personuppgifter. Dessa åtgärder omfattar, men är inte begränsade till, interna granskningar av insamling, lagring och behandling av uppgifter och säkerhetsåtgärder, inklusive lämplig kryptering och fysiska säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till de system där personuppgifter lagras.

Slutbestämmelser

5.1 Denna policy, förhållandet mellan användaren och administrationen som uppstår i samband med tillämpningen av denna policy, samt frågor som inte omfattas av denna policy, ska regleras av tillämplig lag.

Få bonus